Hands-On Modeling

מסלול מתקדם לפיתוח החשיבה העסקית והאנליטית תוך כדי פיתוח מודל ML מלא בסביבה עסקית בהתאם למתודולוגיית העבודה בחברת G-STAT